Kronisk luftvägs-obstruktion, FEV1 < 60 procent av förväntat värde – Diffusionskapacitet (DLCO) för differential-diagnostik mellan astma och KOL

Vid tillståndet eller populationen Kronisk luftvägs-obstruktion, FEV1 < 60 procent av förväntat värde har åtgärden Diffusionskapacitet (DLCO) för differential-diagnostik mellan astma och KOL prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Diffusionskapacitet (DLCO) har en bra förmåga att skilja mellan astma och KOL i ett tidigt skede. Åtgärden kräver specifik utrustning och utbildad personal. Tillståndet har en stor svårighetsgrad.
Kommentar: Kan användas som komplement till spirometri i fördjupad utredning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se