Kronisk astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år – Systemisk steroidbehandling

Vid tillståndet eller populationen Kronisk astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år har åtgärden Systemisk steroidbehandling prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad har åtgärden samma effekt på sjukhusinläggningar, läkarbesök och behov av systemiska kortisonkurer som hög dos inhalationssteroid, men har mer systemeffekter.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se