KOL, svår – Lung-transplantation

Vid tillståndet eller populationen KOL, svår har åtgärden Lung-transplantation prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och vid KOL är det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekt otillräckligt. Vid alfa-1-antitrypsinbrist leder åtgärden till minskad dödlighet. Åtgärden innebär måttlig till hög kostnad per effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se