KOL – Patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp

Vid tillståndet eller populationen KOL har åtgärden Patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden medför förbättrad livskvalitet, minskad dyspné, minskat antal sjukhusvistelser och exacerbationer samt minskad mortalitet till en låg till måttlig kostnad.
Kommentar: Det går inte att särskilja effekterna av att ge patientutbildning i grupp eller individuellt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se