KOL, misstänkt otillräcklig fysisk aktivitetsnivå – Objektiv mätning av fysisk aktivitet

Vid tillståndet eller populationen KOL, misstänkt otillräcklig fysisk aktivitetsnivå bör åtgärden Objektiv mätning av fysisk aktivitet erbjudas endast inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt.
Kommentar: Åtgärden avser mätning med aktivitetsmätare.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se