KOL, långverkande bronkdilaterare, otillräcklig effekt – Tillägg av teofyllin

Vid tillståndet eller populationen KOL, långverkande bronkdilaterare, otillräcklig effekt har åtgärden Tillägg av teofyllin prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har endast en liten effekt på lungfunktion och dyspné, samt stor risk för biverkningar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se