KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt – Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration

Vid tillståndet eller populationen KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt har åtgärden Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har positiva effekter på livskvalitet, dyspné och exacerbationer samt en måttlig kostnad per effekt vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad.
Kommentar: Rekommendationerna är gjorda per läkemedelsgrupp men preparaten har studerats i olika stor utsträckning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se