KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt – Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 12 timmars duration

Vid tillståndet eller populationen KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt har åtgärden Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 12 timmars duration prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har positiv effekt på dyspné, minskar vid-behovsmedicinering samt har en mycket hög kostnad per effekt vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se