KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, svag inandnings-muskulatur – Inandningsmuskel-träning

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, svag inandnings-muskulatur har åtgärden Inandningsmuskel-träning prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan förbättra styrkan och uthålligheten hos inandnings-muskulaturen, men det är osäkert om den kliniska förbättringen beror på inandningsmuskelträningen eller på lungrehabiliteringen. Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se