KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede – Mätning av fysisk kapacitet med ”sit-to-stand test”

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede har åtgärden Mätning av fysisk kapacitet med ”sit-to-stand test” prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har viss förmåga att förutsäga risk för förtida död. Testet kan också fungera för uppföljning av fysisk kapacitet, men den kliniska erfarenheten är begränsad. Testet är dock säkert för patienten och enkelt att utföra. Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se