KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde – Årlig spirometri för att identifiera patienter med snabb lungfunktionsförsämring (”rapid decliners”)

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde har åtgärden Årlig spirometri för att identifiera patienter med snabb lungfunktionsförsämring (”rapid decliners”) prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling samt optimera behandling vid ett tillstånd med måttlig till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden ger möjlighet att identifiera patienter med en snabb lungfunktionsförsämring.
Kommentar: Spirometrin behöver upprepas i upp till fem års tid.
Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se