KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, upprepade exacerbationer trots optimerad exacerbations-förebyggande standard-behandling – Långtids-behandling med makrolidantibiotika

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, upprepade exacerbationer trots optimerad exacerbations-förebyggande standard-behandling har åtgärden Långtids-behandling med makrolidantibiotika prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad, och åtgärden kan minska behovet av sjukhusvård. Åtgärden bör dock användas med försiktighet på grund av risk för biverkningar och resistensutveckling. Kostnaden per effekt är låg.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se