KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, stabilt skede, sjunker i syrgasmättnad vid fysisk ansträngning – Konditionsträning med extra syretillförsel

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, stabilt skede, sjunker i syrgasmättnad vid fysisk ansträngning bör åtgärden Konditionsträning med extra syretillförsel erbjudas endast inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden saknar effekt på fysisk kapacitet och livskvalitet samt ger en liten minskning av dyspné vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är begränsat och åtgärden bör värderas i ytterligare vetenskapliga studier.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se