KOL, exacerbation, misstänkt infektion i slutenvård – Antibiotika

Vid tillståndet eller populationen KOL, exacerbation, misstänkt infektion i slutenvård har åtgärden Antibiotika prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden ger en minskad risk för behandlingssvikt på grund av exacerbationer samt en förkortad vårdtid. Åtgärden innebär en låg kostnad per effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se