KOL – Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mMRC

Vid tillståndet eller populationen KOL har åtgärden Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mMRC prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att bedöma dyspné.
Symtomen tydliggörs vid användning av frågeformulär och underlättar konsultation och behandling.
Kommentar: Åtgärden är ett komplement till frågeformuläret CAT.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se