KOL – Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CCQ

Vid tillståndet eller populationen KOL har åtgärden Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CCQ prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att bedöma aktuellt sjukdomstillstånd och framtida risk för exacerbation.
Symtomen tydliggörs vid användning av frågeformulär och underlättar konsultation och behandling.
Kommentar: Det finns ett annat frågeformulär (CAT) som är mer användarvänligt och som kan användas för att gradera KOL enligt GOLD-standard. CCQ-formuläret är något mer omfattande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se