KOL, alfa-1-antitrypsinbrist – Alfa-1-antitrypsin-behandling

Vid tillståndet eller populationen KOL, alfa-1-antitrypsinbrist bör åtgärden Alfa-1-antitrypsin-behandling erbjudas endast inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget för att bedöma åtgärdens effekt på KOL-relaterade effektmått är otillräckligt. Åtgärden har en positiv effekt på lungdensitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se