Astma, vuxna – Patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp

Vid tillståndet eller populationen Astma, vuxna har åtgärden Patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till färre sjukhusinläggningar, minskad sjukfrånvaro och förbättrad astmakontroll. Kostnaden per effekt är låg till måttlig.
Kommentar: Det går inte att särskilja effekterna av att ge patientutbildning i grupp eller individuellt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se