Astma, underhålls-behandling med inhalations-steroid, barn > 6 månader – Monitorering av längdtillväxt

Vid tillståndet eller populationen Astma, underhålls-behandling med inhalations-steroid, barn > 6 månader har åtgärden Monitorering av längdtillväxt prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden är enkel att utföra och kan förebygga negativ påverkan på längdtillväxt.
Kommentar: Regelbunden längdmätning är motiverad för att identifiera de barn som löper störst risk för påverkan.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se