Astma, svår, eosinofil, otillräcklig effekt av standard-behandling, vuxna och barn från 6 år – Tillägg av anti-IL5 läkemedel

Vid tillståndet eller populationen Astma, svår, eosinofil, otillräcklig effekt av standard- behandling, vuxna och barn från 6 år har åtgärden Tillägg av anti-IL5 läkemedel prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad minskar åtgärden risken för exacerbationer. Åtgärden innebär en måttlig till mycket stor kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.
Kommentar: Standardbehandling avser kontinuerlig hög dos inhalationssteroider med tillägg av systemiska steroider kontinuerligt eller vid behov.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se