Astma – Skriftlig behandlingsplan

Vid tillståndet eller populationen Astma har åtgärden Skriftlig behandlingsplan prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till en ökad grad av astmakontroll och följsamhet till behandling.
Kommentar: Stor risk för utebliven läkemedelsbehandling till följd av avsaknad av behandlingsplan.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se