Astma, rinitsymtom, vuxna och barn ≥ 6 år – Nasala steroider för astmakontroll

Vid tillståndet eller populationen Astma, rinitsymtom, vuxna och barn ≥ 6 år har åtgärden Nasala steroider för astmakontroll prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på astmasymtom eller lungfunktion.
Kommentar: Rinitbehandling ska alltid övervägas separat.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se