Astma, reflux – Refluxbehandling för astmakontroll

Vid tillståndet eller populationen Astma, reflux har åtgärden Refluxbehandling för astmakontroll prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på astmasymtom och livskvalitet.
Kommentar: Refluxbehandling ska alltid övervägas separat.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se