Astma, okontrollerad, vuxna – Uppföljning med bedömning av symtom och fysisk aktivitet, per telefon eller dator

Vid tillståndet eller populationen Astma, okontrollerad, vuxna har åtgärden Uppföljning med bedömning av symtom och fysisk aktivitet, per telefon eller dator prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden innebär en liten förbättring av livskvalitet och symtom samt en minskad risk för sjukhusinläggning vid ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad.
Kommentar: Åtgärden är ett komplement till det fysiska återbesöket.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se