Astma, lindrig – Fast kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare med snabb effekt vid behov

Vid tillståndet eller populationen Astma, lindrig har åtgärden Fast kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare med snabb effekt vid behov prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan leda till färre exacerbationer jämfört med enbart kortverkande beta-2-stimulerare.
Kommentar: Rekommendationen avser personer med konstaterad astma och ersätter inte underhållsbehandling med inhalationssteroider i låg dos.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se