Astma, inhalations-steroid, otillräcklig effekt, barn ≥ 4 år – Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare

Vid tillståndet eller populationen Astma, inhalations-steroid, otillräcklig effekt, barn ≥ 4 år har åtgärden Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden har positiv effekt på ett kombinationsmått bestående av exacerbationer, astmakontrolldagar och lungfunktion.
Kommentar: Brist på behandlingsalternativ hos barn på grund av restriktivitet avseende ökade kortisoninhalationer.
Åtgärden kan ges till barn från och med 4 års ålder.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se