Astma, inhalations-steroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna – Tillägg av långverkande antikolinergika

Vid tillståndet eller populationen Astma, inhalations-steroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna har åtgärden Tillägg av långverkande antikolinergika prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden minskar risk för exacerbationer men har ingen påverkan på astmakontroll. Kostnaden per effekt är låg till måttlig.
Kommentar: Vid samma tillstånd rekommenderas tilläggsbehandling med leukotrienhämmare.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se