Astma, exacerbation utan misstänkt bakteriell infektion – Antibiotika

Vid tillståndet eller populationen Astma, exacerbation utan misstänkt bakteriell infektion har åtgärden Antibiotika prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden medför ökade biverkningar i form av illamående som inte vägs upp av att åtgärden har en positiv effekt på astmasymtom.
Kommentar: Åtgärden är olämplig med tanke på resistensutveckling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se