Astma, behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka, vuxna och barn ≥ 6 år – Tillägg av kombinations-behandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare

Vid tillståndet eller populationen Astma, behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka, vuxna och barn ≥ 6 år har åtgärden Tillägg av kombinations-behandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Vid tillståndet har åtgärden inte bättre effekt på astmakontroll och exacerbationer än regelbunden behandling med enbart inhalationssteroid. Kostnaden per effekt är hög.
Kommentar: Effekten av enbart inhalationssteroid bör utvärderas innan kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare sätts in.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se