Astma, barn, exponering för tobaksrök – Minskad (ingen) tobaksröks-exponering i hemmet

Vid tillståndet eller populationen Astma, barn, exponering för tobaksrök har åtgärden Minskad (ingen) tobaksröks-exponering i hemmet prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden minskar risken för nyinsjuknande i astma och ger minskat antal sjukhusinläggningar på grund av astma.
Kommentar: Föräldrar till barn med astma bör följaktligen erbjudas stöd att sluta röka.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se