Astma, allergisk, vuxna och barn ≥ 6 år – Allergenspecifik immunterapi (hyposensibili-sering)

Vid tillståndet eller populationen Astma, allergisk, vuxna och barn ≥ 6 år har åtgärden Allergenspecifik immunterapi (hyposensibili-sering) prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till minskade astmasymtom och minskad astmamedicinering, förbättrar livskvaliteten och har en positiv långtidseffekt på astmasymtom vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad. Kostnaden per effekt är låg.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se