Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott – Antipsykotiskt läkemedel i depåform

Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med antipsykotiskt läkemedel i depåform till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Depåbehandling minskar risken för behandlingsavbrott jämfört med peroral behandling.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se