Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, misstänkt ökad suicidrisk – Klozapin (peroralt)

Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med klozapin peroralt till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och misstänkt ökad suicidrisk.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Läkemedlet minskar risken för självmordsförsök jämfört med ett antal andra antipsykotiska läkemedel.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se