Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, svårigheter att självständigt klara hemliv – Boendestöd i egen bostad

Socialtjänsten bör erbjuda boendestöd i egen bostad till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som har svårigheter att självständigt klara hemliv.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Boendestöd ger ökad förmåga att självständigt klara av sitt hemliv, ökad delaktighet i aktiviteter i samhället och ökad funktionsnivå. Vid utebliven åtgärd finns det risk att individen inte klarar att bo i egen bostad och försämras i sitt tillstånd. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Boendestöd i egen bostad

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om boendestöd i egen bostad innebär att kostnaderna för socialtjänsten kommer att öka initialt men att de på sikt kommer att vara oförändrade. Rekommendationen förväntas få viss organisatorisk påverkan då fortbildning och handledning av personalen förväntas behöva utökas.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se