Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd – Sinnesstimulerande avslappningsrum i akutpsykiatrisk heldygnsvård

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda sinnesstimulerande avslappningsrum i akutpsykiatrisk heldygnsvård till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden, men forskning pågår.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se