Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, saknar egen bostad – Boendeinsatser i form av bostad först

Socialtjänsten bör erbjuda boendeinsatser i form av bostad först till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som saknar egen bostad.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden ger stor effekt på boendestabilitet. Den ger även ökad livskvalitet och minskad risk för återinsjuknande.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Boendeinsatser i form av bostad först

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om boendeinsatser i form av bostad först-modellen kommer att innebära oförändrade kostnader initialt, men att de minskar på sikt för både hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra delar av samhället. Kommunerna ställer i dag ofta vissa krav när de erbjuder personer bostad, exempelvis på behandlingsföljsamhet eller annan meritering. För att kunna arbeta enligt bostad först-modellen krävs en förändring i kommunernas arbetssätt. Exempelvis behöver socialtjänsten, lokala bostadsföretag och andra aktörer samverka så att det finns en kontinuerlig tillgång på bostäder, vilket minskar risken att personer hamnar utanför systemet. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver också samarbeta i att erbjuda det stöd som behövs för att de personer det gäller ska klara det egna boendet.
Troligen kommer det att behövas viss fortbildning och handledning för personalen samt informations- och utbildningsinsatser för fastighetsägare.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se