Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, saknar egen bostad – Boendeinsatser i form av boendetrappa

Socialtjänsten kan i undantagsfall erbjuda boendeinsatser i form av boendetrappa till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som saknar egen bostad.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden. Expertkonsensus utifrån beprövad erfarenhet har heller inte uppnåtts. Att ha ett boende kan skapa struktur och rutiner, vilket kan underlätta för individen att förbättra sin funktionsförmåga, men det kan ha negativa effekter att exempelvis inte komma vidare till nästa steg i trappan, eller att falla ett eller flera steg tillbaka. Åtgärden Boendeinsatser i form av bostad först har en visad effekt och högre prioritet för tillståndet.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Boendeinsatser i form av boendetrappa

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om att endast i undantagsfall erbjuda boendeinsatser i form av boendetrappa kommer att frigöra resurser som i stället kan satsas på boendeinsatser i form av bostad först.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se