Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd – Psykopedagogisk utbildning med eller utan anhöriga

Hälso- och sjukvården bör erbjuda psykopedagogisk utbildning till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ger en långvarig effekt i form av ökad följsamhet till behandling och minskad risk för återinsjuknande. Effekten är dosberoende. Åtgärden bedöms som kostnadseffektiv.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Psykopedagogisk utbildning

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om psykopedagogisk utbildning leder till ökade kostnader på kort sikt, men att kostnaden blir förhållandevis neutral på längre sikt. Åtgärden bedöms kräva ytterligare personalförstärkningar samt kompetensutveckling. Även handledning behövs.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se