Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd – Psykoedukation till närstående (familjepsykoedukation)

Hälso- och sjukvården bör erbjuda manualbaserad familjepsykoedukation till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och deras närstående.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ger ökad följsamhet till behandling, minskad risk för behandlingsavbrott och ökad kunskap om sjukdomen och behandlingen. Effekten är sannolikt dosberoende. Åtgärden bedöms som kostnadseffektiv.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Psykoedukation till närstående (familjepsykoedukation)

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om familjepsykoedukation kommer att innebära ökade kostnader för hälso- och sjukvården och socialtjänsten på kort sikt, eftersom fler personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och deras anhöriga förväntas få åtgärden. Samordningsvinster bedöms ge oförändrade kostnader på lång sikt för hälso- och sjukvården. För socialtjänsten bedöms kostnadsökningen vara bestående även på lång sikt. Redan i dag erbjuds liknande åtgärder inom hälso- och sjukvården. Till stor del handlar det troligen om att modifiera åtgärden så att den överens-stämmer med den rekommenderade. Trots detta bedömer Socialstyrelsen att det kan behövas ytterligare förstärkning av personal, eftersom rekommendationen bedöms omfatta en större grupp än de som får åtgärden i dag. Enligt Socialstyrelsens bedömning kommer detta också kräva kompetensutveckling samt handledning. Inom kommunernas verksamheter ges psykopedagogiska insatser till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och deras anhöriga i mycket liten utsträckning i dag. En utökad gemensam psykopedagogisk verksamhet kan också innebära ett utökat behov av samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se