Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, psykiska funktionsnedsättningar som påverkar förmågan att medverka i vård och delta i samhällsliv – Intensiv case management enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment)

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda intensiv case management enligt ACT-modellen till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som har psykiska funktionsnedsättningar som leder till omfattande funktionshinder och påverkar förmågan att medverka i vård och delta i samhällslivet.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden minskar risken att förlora kontakt med vården jämfört med vanlig vård, patienterna är nöjdare och på övriga utfallsmått är effekten likvärdig eller bättre än vanlig vård. Åtgärden är kostnadsneutral eller kostnadseffektiv om den ges till personer som annars har en hög slutenvårdskonsumtion.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Intensiv case management enligt ACT-modellen

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om intensiv case management enligt ACT-modellen till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd kommer att innebära ökade kostnader initialt för såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst, som en följd av ökat behov av utbildning, fortbildning och handledning. De totala kostnaderna bedöms däremot inte vara högre jämfört med vanlig vård om åtgärden riktas till dem med hög slutenvårdskonsumtion. Beräknad kostnad per patient och år med ACT är 57 000 kronor, medan vanlig vård är beräknad till 11 500 kronor. Skillnaden på 45 500 kronor motsvarar kostnaden för 6,3 slutenvårdsdagar. På lång sikt förväntas kostnaderna att minska eller vara neutral för hälso- och sjukvården till följd av bättre effekt och minskad sjukhusvård. Rekommendationen förväntas innebära en förändrad organisation. Team med olika yrkesgrupper behöver bildas, vilket bland annat kräver ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utöver detta kommer det att behövas gemensamma styrdokument och mål samt uppföljningar. I kommuner med mindre befolkningsantal kan även samarbete mellan olika kommuner vara aktuellt för att kunna tillhandahålla åtgärden. Genom omfördelningar av befintlig personal behövs sannolikt ingen ytterligare personal tillföras för att kunna erbjuda åtgärden. Socialstyrelsen bedömer dock att befintlig personal kommer att behöva utbildning samt kontinuerlig fortbildning och handledning, vilket ökar kostnaderna till en början. Personalen kommer även behöva finnas tillgänglig under kvällar, nätter och helger i större utsträckning än i dag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se