Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor – Beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ger både minskad kroppsvikt och ökad livskvalitet.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor leder till något ökad kostnad på kort sikt till följd av insatserna, men att detta på längre sikt leder till lägre kostnader. Detta bedöms inte påverka organisatoriska aspekter i hög grad.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se