Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika – Intensiv case management enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment)

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda intensiv case management enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med samtidigt missbruk eller beroende.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden ger bättre allmäntillstånd och mindre slutenvårdskonsumtion jämfört med sedvanlig vård.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se