Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, kvarstående psykossymtom, kognitiva funktionsnedsättningar och nedsatta sociala färdigheter – Integrerad psykologisk terapi-kognitiv träning

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda integrerad psykologisk terapi-kognitiv träning (IPT-k) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och kvarstående psykossymtom, kognitiva funktionsnedsättningar och nedsatta sociala färdigheter.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden ger förbättrad kognitiv och social funktion, särskilt i kombination med andra rehabiliteringsåtgärder.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se