Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, kvarstående psykossymtom – Kognitiv beteendeterapi

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kognitiv beteendeterapi till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och kvarstående psykossymtom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ger effekt på både positiva och negativa psykossymtom, samt stor gynnsam effekt på generell psykisk hälsa. Åtgärden bedöms som kostnadseffektiv.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Kognitiv beteendeterapi

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om kognitiv beteendeterapi kommer att innebära ökade kostnader för hälso- och sjukvården på både kort och lång sikt jämfört med dagens nivå, eftersom fler personer behöver få tillgång till individuell kognitiv beteendeterapi. Kostnaderna förväntas dock minska till en något lägre nivå på lång sikt. Det eftersom effekterna av åtgärden kan innebära kostnadsminskningar för andra åtgärder inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kognitiv beteendeterapi efterfrågas redan i dag i ökad omfattning. Utöver ökad tillgång till utbildade psykologer och psykoterapeuter kommer det också löpande att behövas fortbildning och handledning. Det innebär ökade kostnader för kompetensutveckling för hälso- och sjukvården både på kort och på lång sikt. Socialstyrelsen bedömer också att samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan vara viktig för att upprätthålla en god kontinuitet och effekt av vård och behandling inom detta område.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se