Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, kognitiva funktionsnedsättningar (minne och uppmärksamhet) – Tekniska hjälpmedel som kompenserar vid kognitiva funktionsnedsättningar

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda tekniska hjälpmedel som kompenserar vid kognitiva funktionsnedsättningar till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan bidra till ökad organisations- och planeringsförmåga, ökad självständighet samt ökad delaktighet och kontinuitet i behandling. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se