Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, ingen eller svag arbetsmarknadsanknytning – Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan i undantagsfall erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och ingen eller svag arbetsmarknadsanknytning.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, men åtgärden ger sämre effekt på återgång i arbete än individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om att endast i undantagsfall erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller innebär att resurser kan frigöras genom att åtgärden erbjuds i mindre omfattning till fördel för individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se