Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd – Delat beslutsfattande

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda delat beslutsfattande till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan ge ökad känsla av egenmakt och bättre relation till behandlaren. Ett strukturerat arbete utifrån metoden delat beslutsfattande är ett sätt för vården och omsorgen att leva upp till lagstiftning om information, delaktighet, samtycke och individuell planering.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Delat beslutsfattande

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om delat beslutsfattande kommer att innebära ökade kostnader för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten på kort sikt, som en följd av ökad fortbildning och handledning. Genom att personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd utökar sitt inflytande och vården och omsorgen blir mer individanpassad bedöms att kostnaderna på sikt ligger kvar på samma nivå.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se