Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, akut fas – Mobil krisintervention

Hälso- och sjukvården bör erbjuda mobil krisintervention till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i akut fas.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en mycket stor effekt på andelen personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i akut fas som behöver läggas in på sjukhus.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Mobil krisintervention

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om mobil krisintervention leder till ökade kostnader på kort sikt till följd av att satsningen görs. Den ökade kostnaden för interventionen består, men den förväntas leda till färre inläggningar och bättre effekt vilket gör att den långsiktigt förväntas sänka de totala kostnaderna. För att åstadkomma insatsen krävs multidisciplinära team med tillgänglighet dygnet runt, vilket ställer stora krav på organisationen.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se