Psykos – Samordnade insatser för förstagångsinsjuknande, med antipsykotisk läkemedelsbehandling, familjepsykoedukation, psykologiskt stöd för återhämtning och individanpassat stöd till arbete eller studier.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda samordnade insatser, med antipsykotisk läkemedelsbehandling, familjepsykoedukation, psykologiskt stöd för återhämtning och individanpassat stöd till arbete eller studier, till personer som för första gången insjuknar i psykos.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ger effekt på återgång i studier eller arbete, vilket är en mycket viktig aspekt av återhämtning från psykossjukdom.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande

Socialstyrelsen bedömer att genomförande av rekommendationen om samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande på kort sikt kommer att innebära ökade kostnader för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, framför allt genom utbildnings- och handledningsinsatser och eventuellt behov av personaltillskott. På längre sikt bedöms dock kostnaderna vara oförändrade eller lägre jämfört med i dag, bland annat genom minskade kostnader för sjukhusvård. Social färdighetsträning finns redan i dag i många kommuner, exempelvis inom ramen för boendestöd, men användningen av manualbaserade metoder varierar. Kunskapen om de manualbaserade metoderna behöver spridas till fler yrkesgrupper och verksamheter. Socialstyrelsen bedömer därför att det finns ett visst utbildningsbehov i form av fortbildning och handledning. Handledning bör ske kontinuerligt. För att införa åtgärden i verksamheten generellt bedömer Socialstyrelsen att det krävs ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården (psykiatrin) och socialtjänsten. Där det redan finns en lokalt förankrad grundorganisation bedöms genomförandet gå smidigare, medan det kommer vara mer krävande för verksamheter med större upptagningsområden.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se