Misstänkt psykotiska symtom – Konsultativ verksamhet där psykiatrin stödjer och handleder primärvården

Hälso- och sjukvården bör erbjuda konsultativ verksamhet där psykiatrin stödjer och handleder primärvården vid handläggning av personer med misstänkt psykotiska symtom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

En bestående struktur där primärvården kan få konsultativt stöd från psykiatrin ökar möjligheten att ge personer med misstänkt psykotiska symtom ett bra bemötande och vid behov lämna över till psykiatrin, jämfört med om det inte finns någon sådan etablerad struktur. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Konsultativ verksamhet där psykiatrin stödjer och handleder primärvården

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om konsultativ verksamhet där psykiatrin stödjer och handleder primärvården leder till ökade kostnader på kort sikt men till oförändrad kostnadsnivå på lång sikt. Åtgärden bedöms påverka strukturer för samverkan med angivna kontaktvägar. Primärvården behöver kontinuerlig tillgång till psykiatrisk specialistkompetens.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se